คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยา บุญแช่มชู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายลออ แจ่มแจ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลี ท้วมเสงี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายนที อิ่มบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย ปัดโถม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายอุบล ศรีคำ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายกดสยาม ลมงาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ