กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพนิดา พรมบุตร
ครูผู้ช่วย