กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 086-3638022

นางสาวพนิดา พรมบุตร
ครูผู้ช่วย