กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเสรี มุ่งอุ่นกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3