กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีระพงษ์ สิทธิกรณ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชรี ใบบัว
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ (สสวท.)

นางสาวญานี ลำจอง
ครูผู้ช่วย