กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกดสยาม ลมงาม
ครู คศ.2

นางสาวมุธรส จำเนียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6