กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวหนึ่งฤทัย ลมงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวภัคสิฐาพร เจริญสวัสดิ์
ครู คศ.1