คณะผู้บริหาร

นางสาวยศยา ภาโสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทัศนัย ผดุงเกียรติศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ