ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยศยา ภาโสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :