พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
๑. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๓. มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย
๔. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
๕. จัดระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๖. มุ่งพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นเหมาะเป็นแหล่งการเรียนรู้
๗. มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 
เป้าประสงค์
     นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ  เป็นคนดีมีคุณธรรม  ดำรงความเป็นไทย  สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา