วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
เรียนบ้านโคกวัด กำหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ  “ผู้เรียนมีความรู้ ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนน่าอยู่  ชุมชนมีส่วนร่วม รวมใจพัฒนาครู  ก้าวสู่เทคโนโลยี”