ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         
โรงเรียนบ้านโคกวัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๒๑  โดยได้รับการบริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนจากนางสงัด  บุญให้  เป็นจำนวน   ๓๕  ไร่ โดยมีอาณาเขต  ดังนี้
           ทิศเหนือ    ติดที่ดินของนายทรง  สนิทวาจา  และเขตวัดบ้านโคก
           ทิศใต้     ติดที่ดินของนายละออ  แจ่มแจ้ง
           ทิศตะวันออก ติดถนนลูกรังสายโคกวัด – เขาคอก
           ทิศตะวันตก   ติดคลองแสมสาร
           ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกวัดตั้งอยู่เลขที่  ๓๒ หมู่  ๕  ตำบล  ขุนซ่อง  อำเภอ  แก่งหาง แมว  จังหวัด  จันทบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๒๒๑๖๐  โทรศัพท์  ๐๓๙  - ๔๘๐๐๓๘    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  ๑  สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซึ่งเป็นโรงเรียน      ขยายโอกาส  เปิดให้บริการ  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    มีนักเรียนตามข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๑๔๗  คน เปิดสอนชั้นละ ๑ ห้องเรียน รวมทั้งหมด ๑๑  ห้องเรียน  การจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ