ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2526
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..